Polki Diamond Chain

Polki Diamond Chain

Description

Delicate and glamourous, our polki diamond chain comes with grace.